Autotrans Global s.r.o.

....


Autotrans Global s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti 

Autotrans Global s.r.o.

se sídlem Praha 4 - Modřany, Urbánkova 3367/61, PSČ 143 00, IČO: 242 60 134 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 198182


1. Oblast platnosti

1.1 Tyto přepravní podmínky se uplatní na veškeré smluvní vztahy, při nichž bude společnost Autotrans Global s.r.o. (dále jen „Dopravce“) vystupovat jako dopravce se závazkem přepravit určitou věc (zásilku) z určitého místa (místo odeslání) do určitého jiného místa (místo určení) pro odesílatele, který přepravení věci či jiné služby objednal (dále jen „Odesílatel“).

1.2 Dopravce poskytuje dle dohody i další služby jako např. montáž nábytku či jiného zboží i bez jeho přepravy, stěhování, naložení, vyložení a předání zásilky v místě předem určeném, případný výběr hotovostí od cílových zákazníků, předání hotovostí odesílateli, potvrzování faktur cílovými zákazníky a jejich následné předání odesílateli / souhlas se zpracováním osobních údajů a dat, předávaných touto cestou dopravci, celní či jiné administrativní úkony. Podmínky poskytování těchto zvláštních služeb musí být vždy sjednány předem.

1.3 Veškeré právní vztahy vzniklé mezi Dopravcem a Odesílatelem se řídí právním řádem České republiky, včetně mezinárodních smluv.

2. Objednávka služeb (přepravní příkaz)

2.1 Odesílatel zašle Dopravci poptávku ať již vygenerovanou prostřednictvím internetových stránek Dopravce www.autotrans-global.cz, www.autotransglobal.cz nebo jiným způsobem. Dopravce poté, co obdrží všechny údaje potřebné pro přepravu zboží zašle Odesílateli cenovou nabídku (návrh na uzavření smlouvy). Smluvní vztah mezi Odesílatelem a Dopravcem vzniká okamžikem, kdy bude Dopravci doručeno přijetí cenové nabídky Odesílatelem. Poptávku je možné vyplnit tímto způsobem:
o odesláním v online formuláři na internetových stránkách Dopravce,
o elektronickou poštou na emailovou adresu info@autotrans-global.cz,
o písemně (poštou či jiným doručovatelem) na adresu sídla Dopravce,
o osobním předáním v sídle Dopravce.
2.2 Smluvní vztah vzniká okamžikem, kdy Dopravce potvrdí Odesílateli doručenou poptávku (tj. akceptace nabídky). Nedílnou součástí objednávky jsou vždy všeobecné obchodní podmínky.
2.3 Na požádání zákazníka je možné, aby Odesílatel vyplnil objednávku, kterou lze snadno nalézt na internetových stránkách Dopravce www.autotrans-global.cz, www.autotransglobal.cz. Dopravce odesílateli přijetí objednávky potvrdí a tímto okamžikem vznikne smluvní vztah.

3. Cena

3.1 U jednorázových a nových odesílatelů preferujeme platbu za námi provedenou přepravní službu formou hotovostní úhrady realizované jak platbou předem (především v případě zakázek většího rozsahu), tak i platbou po ukončení přepravy. Zálohový způsob úhrady ceny je blíže popsán jako Úhrada ceny se zálohou. Svým zákazníkům vycházíme vstříc, proto jsme po dohodě ochotni postupovat při úhradě ceny postupem úhrady bez zálohy.

3.2 V případě stálých a VIP odesílatelů je možno za námi realizované přepravní služby platit formou bankovního převodu Bližší způsob úhrady ceny je uveden jako Úhrada ceny bez zálohy.

3.3 Úhrada ceny se zálohou

3.3.1 Odesílatel uhradí nejpozději do 5 dnů po doručení potvrzení přijetí objednávky / potvrzení cenové nabídky Dopravcem zálohu ve výši 50 % ze smluvní ceny Dopravci na jeho bankovní účet č. 252849975/0300 vedený u ČSOB. Dopravce je oprávněn odmítnout provést přepravu, dokud mu nebude záloha uhrazena.

3. 3.2 Po provedení přepravy je Dopravce oprávněn vyúčtovat doplatek ceny (přepravné). Splatnost faktury se sjednává na 15 dnů od doručení faktury.

3.4 Úhrada ceny bez zálohy

3.4.1 Dopravce provede přepravu, aniž by mu Odesílatel uhradil zálohu. Po provedení přepravy je Dopravce oprávněn vyúčtovat plnou cenu (přepravné). Splatnost faktury se sjednává na 30 dnů od doručení faktury.

3.5 Nebude-li faktura Dopravce uhrazena v plné výši včas, je Dopravce oprávněn účtovat úrok z prodlení výši 0,05 % denně za každý den prodlení.

3.6 Pro účely smluvního vztahu mezi Dopravcem a Odesílatelem se za „provedení přepravy“ považuje doručení zboží do místa vykládky.

4. Přeprava

4.1 Dopravce provádí přepravu a poskytuje další služby vždy bez ohledu na osobu smluvního partnera úplatně, a to buď za předem sjednanou úplatu, nebo za cenu obvyklou, kterou účtuje svým zákazníkům.

4.2 Úplata zahrnuje výhradně výkony Dopravce spojené s přepravou zásilky (tj. obsluha vozu a náklady na provoz vozu) a nezahrnuje žádné administrativní poplatky či úhrady.

4.3 Zásilky budou doručovány na adresu sjednanou v objednávce / v potvrzené cenové nabídce. Není-li sjednáno doručení do vlastních rukou stanoveného adresáta, je Dopravce oprávněn předat zásilku proti podpisu, kterékoliv osobě oprávněné jednat za příjemce či osobě nacházející se v provozovně adresáta. Nebude-li možné předat zásilku do 8 dnů od neúspěšného pokusu o doručení a nebude-li možno získat pokyn od Odesílatele, může Dopravce zásilku zničit či ji zcizit, aniž by tím vznikly jakékoliv nároky odesílatele či příjemce vůči Dopravci nebo komukoli jinému, s tím, že výnos bude použit na úhradu úplaty za přepravu či další služby a s tím spojené administrativní náklady a zbytek výnosu z prodeje bude vrácen Odesílateli.

5. Odpovědnost za škodu

5.1 Dopravce neodpovídá za škodu způsobenou okolnostmi mimo kontrolu Dopravce a rovněž případy tzv. vyšší moci, mezi které se řadí zejména důvody na straně příjemce či Odesílatele, špatná dopravní situace na trase, mimořádné případy zapříčiněné vlivem počasí. Dopravce neprodleně oznámí existenci výše uvedené situace Odesílateli.

5.2 Odpovědnost za škodu Dopravce je omezena co do své výše částkou sjednané nebo obvyklé úplaty.

5.3 Omezení odpovědnosti za škodu Dopravce se nevztahuje na škodu způsobenou úmyslně.

5.4 Dopravce odpovídá za škodu na zásilce v zákonném rozsahu ve smyslu § 622 zákona č. 513/1991, obchodní zákoník, v platném znění.

6. Práva a povinnosti Dopravce

6.1 Dopravce se především zavazuje:
• informovat neprodleně po objednání přepravy Odesílatele o rychlosti přistavení vozu a další realizace přepravy,
• být včas na místě nakládky,
• spolupracovat při nakládce materiálu,
• zkontrolovat, zda je zboží nepoškozené,
• respektovat Odesílatelem určené pořadí zákazníků/v případě hromadných zásilek/,
• zajistit naložené zboží proti poškození,
• předat zboží na cílové adresy nepoškozené,
• být po celou dobu realizace zakázky v telefonním kontaktu s Odesílatelem autodopravy i cílovým zákazníkem,
• realizovat každou zakázku v co nejkratším možném termínu /hodinová sazba/, popřípadě volbou co nejkratší možné trasy /kilometrová sazba/ každé vozidlo a řidič jsou vybaveni satelitní GPS navigací,
• informovat Odesílatele před začátkem přepravy o ceně, popř. možných příplatcích za provedené služby (např. spojené se službou expres, u stěhování s likvidací starého nábytku atd.),
• vystavovat Odesílateli faktury pouze za služby skutečně provedené a ceny předem dohodnuté,
• předat Odesílateli faktury za provedené služby před začátkem nebo po ukončení přepravy, popř. po konci fakturačního období v co nejkratším termínu.

6.2 Dopravce má právo otevřít a prohlédnout zásilku bez předchozího oznámení odesílateli, vyžadují-li to okolnosti přepravy.

7. Práva a povinnosti odesílatele

7.1 Odesílatel se především zavazuje
• předat Dopravci zboží nepoškozené, řádně označené (pokud je předem domluveno)
• předat Dopravci kompletní doklady a v případě potřeby kontakty na cílové zákazníky, např. telefon,
• informovat Dopravce o přepravě zásilky, jejíž přeprava podléhá zvláštnímu režimu či jinému omezení nebo zásilka o hodnotě převyšující částku 10.000,- Kč; Dopravce je oprávněn odmítnout přepravovat, popř. přerušit přepravu zásilky, u které zjistí, že by její přepravou porušoval právní předpisy,
• spolupracovat při nakládce, popř. vykládce vrácené zásilky (pokud je předem domluveno)
• být Dopravci telefonicky k dispozici v době provádění služby, pro případ nutnosti operativního řešení problému při dopravě, atd.,
• převzít a zkontrolovat potvrzené doklady, popř. vrácené zboží nebo vybranou hotovost
• zajistit vhodný obal zásilky a její zabalení tak, aby byla zajištěna bezpečnost a nepoškození zásilky v průběhu přepravy. Nebude-li Dopravce upozorněn na křehkou povahu přepravované zásilky, má se za to, že Dopravce může nakládat se zásilkou bez zvláštní opatrnosti,
• uplatnit vůči Dopravci veškeré své nároky vzniklé z přepravy zásilky písemně do třiceti (30) dnů od data doručení této zásilky, a pokud tak nebude učiněno, nárok zaniká,
• převzít od Dopravce faktury za provedené služby a tyto proplatit ve výši a termínu předem dohodnutými. V případě faktur bankovním převodem potvrdit datum převzetí a respektovat termín splatnosti předem dohodnutý a na daňovém dokladu uvedený,
• informovat Dopravce o případných reklamacích či nesrovnalostech faktury se týkajících do 5-ti pracovních dnů od jejího převzetí (v případě platby bankovním převodem).

8. Montáž nábytku či jiného zboží

8.1 Odesílatel je povinen připravit prostory a zboží pro jeho montáž Dopravcem. K tomu se mu zavazuje poskytnout veškeré návody a další podklady pro montáž, jakož i veškerou nezbytnou součinnost.

8.2 Pokud Odesílatel nesplní svůj závazek uvedený výše, je Dopravce oprávněn účtovat náklady za prostoj v jednorázové výši 1.000,- Kč. Toto ujednání není ujednáním o smluvní pokutě ale ujednání o sjednané výši úplaty. 

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z těchto podmínek je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto podmínek a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení.

9.2 Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 01.10.2012. Dopravce je oprávněn kdykoliv změnit tyto všeobecné obchodní podmínky, avšak jakákoliv jejich změna se projeví jen ve smluvních vztazích, které vzniknou po jejich zveřejnění na internetových stránkách Dopravce. Odesílatel se zavazuje před každou učiněnou objednávkou seznámit se se všeobecnými obchodními podmínkami.

Vaše poptávka

Upřesnění poptávky

Více o přepravních podmínkách.

Poptávkový formulář
Rychlý kontakt

Pro informace volejte na číslo:
+420 608 090 888
NONSTOP

Hledáme partnery

Máte zájem o dlouhodobou spolupráci? Neváhejte nás kontaktovat pro individuální nabídku pravidelných přepravních služeb.

Novinky

Sleva 5 - 10% na všechny služby!

Je váš současný dopravce pomalý, drahý nebo nespolehlivý? Zkuste to s námi! Nabídneme vám kvalitní služby za příznivé ceny. Těšíme se na spolupráci!